REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 01.01.2018. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy MALPISZON.pl, którego Sprzedającym (zwany zamiennie Usługodawcą) jest Alina Daribazaron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Alina Daribazaron
ul. Łepkowskiego 8/31
31-423 Kraków
NIP: 6772282935
REGON: 360342530

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 1
DEFINICJE

(1) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
(2) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
(3) Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta.
(4) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym.
(5) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
(6) Produkt – Produkty prezentowane w sklepie internetowym, będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
(7) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego MALPISZON.pl
(8) Sklep Internetowy MALPISZON.pl – sklep internetowy dostępny pod adresem https://malpiszon.pl/sklep.
(9) Sprzedający (Usługodawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego MALPISZON.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
(10) Termin dostawy – termin, w jakim Sprzedający przekaże zamówienie do wysłania.
(11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupującego oraz Ustawy w przypadku Konsumentów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
(12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późń. zm.)
(13) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
(14) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę Sklepu Internetowego MALPISZON.pl
(15) Wada fizyczna – niezgodność sprzedanej rzeczy z Umową Sprzedaży.
(16) Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy MALPISZON.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Złożone przez Kupującego Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym za określoną tam cenę.
2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl jest:
a) poprawne złożenie Zamówienia
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności
c) uzupełnienie niezbędnych danych Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres Kupującego (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz adres dostawy, jeśli inny niż adres Kupującego, uzupełnienie danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty/y, ilość Produktów, kolor Produktów, dodatkowe cechy Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktów/ów, sposób płatności. W przypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Kupujący na swoim Koncie Klienta w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl może wprowadzać zmiany w Zamówieniu, w tym anulować Zamówienie, do momentu jego wydania do realizacji czyli do momentu wydania kurierskiej firmie zewnętrznej.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający:
a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 i język JavaScript,
c) włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.
5. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego.
6. Do każdej dostawy Produktu realizowanej w ramach danego Zamówienia, zostanie dołączony dowód sprzedaży.

§ 3
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego, w tym informacje o Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym. Zamówienia składane w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok:
a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta
b) po zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już Konto Klienta w Sklepie
c) bez zalogowania i rejestrowania się
3. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący jest informowany o cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, o kosztach jego dostawy, o sposobach i terminie płatności, jak również sposobach i terminie dostawy.
4. Kupujący składa Zamówienie po zapoznaniu się z informacjami wskazanymi w ust. 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej oraz informacjami określonymi w treści Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, a następnie wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży klikając przycisk „Kupuję i Płacę”.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
6. Przekazanie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Realizacja Zamówienia zależy od dostępności Produktu/ów. W przypadku trudności z dostawą wybranego Produktu/ów, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Kupującego o możliwości zamówienia Produktu/ów zastępczych. Jeśli Kupujący nie jest zainteresowany Produktem/ami zastępczymi, Sprzedający zwraca wszelkie poniesione przez niego koszty.

§ 4
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Deutsche Bank Polska S.A. 79 1910 1048 2124 0006 3071 0001
b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
d) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Allegro
e) Płatności elektroniczne za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
f) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 5
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa zamówionego Produktu/ów ogranicza się do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
2. Koszty dostawy Produktu do Kupującego zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
3. Dostępne sposoby dostawy lub odbioru Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym:
a) Przesyłka kurierska.
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków w dni robocze, soboty i niedziele w godzinach 18:00 – 22:00, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.
4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi standardowo do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 dni roboczych.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od:
a) dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego w przypadku płatności przelewem
b) dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.
6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z powodu braku zamówionego Produktu, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
7. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia.

§ 6
REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad, o których Sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Kupującego są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w sczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamacja, w tym też zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
a) pisemnie na adres: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@malpiszon.pl
4. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Kupującego następujących danych:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
W/w wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa wyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Kupującego.

§ 7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@malpiszon.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja i zwrot”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży)- od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy SPrzedaży, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, które zobowiązany jest ponieść Konsument:
a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
b) w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.

§ 8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
3. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
2. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 2.000,00 zł złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Internetowy MALPISZON.pl określone zostały w Polityce prywatności Sklepu Internetowego MALPISZON.pl.
2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.
3. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
d) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Allegro
e) Płatności elektroniczne za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.

Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi standardowo do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od:
a) dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego w przypadku płatności przelewem
b) dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem.

Dostępne sposoby dostawy lub odbioru Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym:
a) Przesyłka kurierska
b) Odbiór osobisty

Czy mogę zrezygnować z zakupu towaru?
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

Jak zrezygnować z zakupu?
Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków. Prosimy także o dołączenie oryginału dokumentu zakupu (paragon, faktura). Pobierz oświadczenie.

Kto ponosi koszty odesłania towaru?
Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W jakim czasie powinniśmy otrzymać zwrot pieniędzy?
Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty za towar, lub konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu. W takim samym terminie należy odesłać towar.

Kiedy należy zwrócić towar?
Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania przez firmę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Czy jest możliwa zamiana towaru?
Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie. W zależności od wybranego towaru zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę. W celu wymiany zakupionego towaru należy złożyć nowe zamówienie w komentarzu wpisując „wymiana zamówienia nr …”.

Co zrobić jeśli produkt okazał się wadliwy lub niekompletny?
Jeśli zakupiony sprzęt ulegnie uszkodzeniu lub Twoim zdaniem funkcjonuje nieprawidłowo prosimy o kontakt pod numerem 790-536-066. Przekażemy Tobie informacje dotyczące dalszego postępowania. Naprawione lub wymienione na wolne od wad towary odsyłamy do Kupującego na nasz koszt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystając ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika i przysługujących mu w związku z tym uprawnieniach.
Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 1
DANE ADMINISTRATORA

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Alina Daribazaron, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31 31-423 Kraków, NIP: 6772282935, REGON: 360342530, zwany dalej „Sprzedającym” i wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Krakow (z dopiskiem „Dane Osobowe”)
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@malpiszon.pl
c) telefonicznie na numer telefonu podany w zakładce Kontakt

§ 2
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, podane przez Użytkowników Sklepu Internetowego MALPISZON.pl, tj. imię nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i numer NIP firmy przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
b) w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego MALPISZON.pl
c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrotu towaru)
d) w celu obsługi i zapewnienia działania Konta Klienta zakładanego przez Użytkowników w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl
e) w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań nadsyłanych przez Użytkowników.
2. W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych jest chęć wywiązania się z Umowy Sprzedaży, którą Użytkownik zawiera ze Sklepem Internetowym MALPISZON.pl dokonując zakupu.
3. Ponadto, dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl oraz informacje z Konta Klienta, są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa (np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe o wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych) bądź obowiązku wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Sprzedający także przetwarza następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sklepu Internetowego MALPISZON.pl:
a) dane Użytkowników dotyczące dokonywanych przez nich zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami
b) dane Użytkowników podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na ich pytania, skargi lub sugestie
c) dane Użytkowników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.

§ 3
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający przekazuje dane Użytkowników podmiotom, które działają na jego zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, na ich uzasadnione żądanie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Sprzedającego przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń przez niego.
2. Sprzedający udostępnia dane Użytkowników obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne, jeżeli Użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów w celu realizacji płatności za Zamówienie.
3. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

§ 4
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający zamierza przetwarzać dane osobowe Użytkowników przez okres obowiązywania Umowy Sprzedaży dotyczącej transakcji zakupu w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl, przy czym okres ten można przedłużyć o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
2. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Konta Klienta, Sprzedający zamierza przetwarzać dane do momentu rezygnacji Użytkownika z Konta Klienta w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl. Okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Sprzedającego, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
3. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), Sprzedający zamierza je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
4. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub sugestię Użytkownika, a także określanie jakości naszych usług, Sprzedający zamierza je przetwarzać przez okres istnienia jego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że Użytkownik skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a Sprzedający nie będzie mógł wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec praw Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 4
TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy MALPISZON.pl danych osobowych Użytkownicy mają następujące prawa:
a) prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii
b) prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych Użytkownika
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli np. uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika
e) prawo do przenoszenia danych w powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
f) prawo do sprzeciwu wobec marketingu
g) prawo do przeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
i) prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową
2. Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, należy skontaktować się ze Sprzedającym na podane w § 1 pkt. 2 dane kontaktowe. Użytkownik może samodzielnie edytować dane osobowe podane na Koncie Klienta (zakładka „Moje konto”). Użytkownik może również zwrócić się do Sprzedającego z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@malpiszon.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl.
3. Skarga do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.

§ 5
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość Użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl.
2. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji Konta Klienta Sklepu internetowego MALPISZON.pl, uniemożliwi rejestrację Konta Klienta.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkownik powinien pamiętać o:
a) ustanowieniu loginu i hasła do Konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie
b) wylogowaniu się ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl po zakończonych zakupach. Wylogowanie ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego MALPISZON.pl
c) zachowaniu loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim
d) korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów
e) korzystaniu ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz
f) do usuwania historii przeglądanych stron i niezapisywania haseł, jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl za pomocą obcego komputera.

§ 7
INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIE

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania czy zapamiętanie towarów dodanych do koszyka.
2. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego MALPISZON.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:
a) pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego MALPISZON.pl – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego MALPISZON.pl, logowanie do Sklepu Internetowego MALPISZON.pl, nawigowanie po Sklepie Internetowym MALPISZON.pl, dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym MALPISZON.pl. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl jest niemożliwe
b) pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu Internetowego MALPISZON.pl. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji
c) pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl
d) pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika
e) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta Użytkownik, ze Sklepem Internetowym MALPISZON.pl. Na stronie Sklepu Internetowego MALPISZON.pl działają wtyczki zintegrowane z mediami społecznościowymi, które umożliwiają udostępnianie informacji w mediach społecznościowych przez Użytkowników.
5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookie na jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, każdorazowym potwierdzaniu zapisania danego pliku, bądź usuwaniu plików z urządzenia każdorazowo po wizycie w Sklepie Internetowym. Należy pamiętać, że wykorzystywanie plików cookie może być niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego MALPISZON.pl.
6. W celu ochrony danych osobowych Sprzedający korzysta z połączenia szyfrującego. Dostęp do bazy danych Użytkowników Sklepu Internetowego MALPISZON.pl mają wyłącznie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora Danych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Sprzedający poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://malpiszon.pl/sklep/regulamin